תקנון

תקנון המבצע

די סיטי בע”מ מודיעה בזאת על עריכת מבצע לחברי ארגון המורים בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן:

 1. מבוא
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 • מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף הקמעונאות.
 1. תקופת המבצע
 • “תקופת המבצע” הינה החל מיום 28.5.23 ועד ליום 9.6.23 (כולל), ובהתאם למפורט בתקנון זה.
 1. מתכונת המבצע

·         חברי המועדון” לצורך מבצע זה הינם חברי ארגון המורים בעלי כרטיס אשראי “תמורה MAX” בלבד. 

 • במהלך תקופת המבצע יקבלו חברי המועדון שיהיו נוכחים פיזית במתחם הדי סיטי במעלה אדומים, תיק ‘טרולי’ כמוצג בפרסום, או לחילופין מתנה אחרת בעלת ערך, אך לא בהכרח ערך דומה.

·          חלוקת המתנה תתבצע בתקופת המבצע בימי ההפנינג השנתי של ארגון המורים וקרנות במתחם הדיסיטי במעלה אדומים – בעמדת חלוקה.

·          רק חבר המועדון ורק הוא בעצמו רשאי לקבל את המתנה וזאת בהצגת שובר שהונפק באמצעות אתר ארגון המורים הכולל שם ומספר זהות ובהצגת תעודת זהות וכרטיס אשראי “תמורה MAX” תואמים את מספר הזהות שבשובר.

 

4.       תנאי המבצע

 • המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מביניהם.
 • מוגבל ליחידה אחת בלבד עבור כל חבר מועדון.
 • השובר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • בני זוג ששניהם חברי המועדון יקבלו טרולי אחד ומתנה נוספת אחרת, עד גמר המלאי.

5.       הערות והבהרות מארגון המורים

 

·         ארגון המורים הינו הגורם המפרסם את קיומו של ההפנינג בלבד ואינו אחראי לצד המסחרי באירוע הנ”ל.

·         למען הסר ספק, הנחות/מתנות/מלאי/מבצעים/אספקה של המוצרים המוצעים הינן באחריות הספקים בלבד ואינם מטעם או באחריות ארגון המורים.

·         התמונות להמחשה בלבד.

·         ט.ל.ח.

 1. שונות

 • אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
 • תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות בנוגע למבצע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי די סיטי בע”מ או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.
 • למען הסר ספק יובהר כי די סיטי בע”מ או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובד ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.
 • ט.ל.ח.