תקנון

תקנון מבצע “מעצב חינם מהדיסיטי”

חברת דיסיטי בע”מ (להלן: ” מנהלת המבצע“)
יקיימו מבצע בשם ” מעצב חינם ” (להלן: ” המבצע“), אשר תנאיו מפורטים בזאת להלן:
מהות המבצע
1 .במסגרת המבצע יהיו זכאים כל הלקוחות המעוניינים לקבל שרותי עיצוב פנים ללא עלות, דרך מעצבות
הפנים אשר ממוקמות במתחם הדיסיטי בפארק ישראל, מישור אדומים.
מועדי המבצע
2 .המבצע יתקיים החל מיום 2022.12.01 ויסתיים ביום 2023.06.30( להלן: “תקופת המבצע”). היום האחרון של תקופת המבצע הוא היום האחרון בו ניתן יהיה לממש שרות זה.
3 .דיסיטי בע”מ ו/או מנהלת המבצע יהיו רשאיות להאריך ו/או לסיים את תקופת המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע כפי שימצאו לנכון, וזאת אף ללא הודעה מראש.
המותגים המשתתפים במבצע, אופן ההזמנה והמימוש
4 .שמות המותגים המשתתפים במבצע הם המותגים אשר יושבים בחנויות המתחם בלבד, המבצע אינו תקף עבור רכישת פריטים אשר נכללו בתוכניות עיצוב הפנים ממתחמים אחרים.
חנויות המתחם מופיעות בדף זה בדף האינטרנט של דיסיטי חנויות המתחם.
5 .שמות המותגים המשתתפים במבצע יכולים להשתנות במהלך תקופת המבצע בכל עת, מותגים אשר יתווספו או יוסרו מרשימת החנויות במתחם. לפיכך, הרשימה העדכנית אשר מופיעה בדף האמור, היא הרשימה הנכונה והקובעת לאות ו מועד (להלן: “רשימת המותגים העדכנית”).
6 .המבצע כפוף על פי זמינות המעצבים, ובכל מקרה לחברת דיסיטי הזכות להחליט האם להעניק את המבצע על פי קריטריונים השמורים בחברה. ובכל מקרה ללקוח לא תהיה שום טענה כלפי אי מתן שרות באם דיסיטי בע”מ מצאה לנכון לא לשתף פעולה עם אותו לקוח.
ההטבה מותנית
1 .מימוש המבצע כפוף לרכישות של ריהוט בחנויות הדיסיטי בסכום שלא יפחת מ 5000 ש”ח.
2 .מודעת הפרסום אשר הועלתה ברשתות החברתיות הרשמיות של דיסיטי בלבד ופורסמה בדפים הרשמיים ולא דרך גורם שלישי. להלן: פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, תקפות בלבד.
סייגים והגבלות
מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל יחולו הסייגים והמגבלות להלן:
11 .ניתן לממש את ההטבה במהלך כל תקופת התקנון רק פעם אחת. מובהר שניתן לממש הטבה נוספת תחת התנאים המקוריים.
12 .כל עוד הלקוח לא מימש בחנויות המתחם את הרכישות, תוכנית עיצוב הפנים תשאר רכושה הבלעדי של דיסיטי עד לביצוע עסקה במתחם, או תשלום על פי סעיף ההטבה מותנית
13 .היה ועל אף האמור לעיל, מסיבות טכניות או אחרות, החליט לקוח לרכוש רהיטים לאחר תום המבצע, יהנה הלקוח מהתנאים הקיימים אליהם נרשם בתחילת המבצע.
14 .בעת המימוש הלקוח יציג חשבונית רכישה, ויהנה מגישה מלאה לתוכניות העיצוב כמו כן, פטור מעלות השרות.
15 .לאחר ביצוע הזמנה, מובהר כי התנהלות הלקוח היא מול החנות בה בוצעה ההזמנה ולא מול דיסיטי.
הגבלת אחריות
21 .המבצע נועד לרווחת הלקוחות והמבקרים ואינו עסקה או התחייבות לביצוע עסקה מטעם דיסיטי בע”מ ו/או מנהלת המבצע.
22 .ל דיסיטי בע”מ ו/או מנהלת המבצע עומדת הזכות להפסיק בכל עת את המבצע ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע בכל עת עפ”י שיקול דעתן הבלעדי וזאת אף ללא הודעה מראש.
23 .הלקוח מסכים לכך כי דיסיטי בע”מ ו/או מנהלת המבצע אינן צד לעסקה שבין הלקוח לבין המותגים במתחם.
24 .כמו כן, הלקוח מסכים כי התמונות המופיעות בפרסומים השונים וטיב ואיכות השירות הינם באחריותם הבלעדית של המותגים במתחם, וכל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעות לטיב ו/או לאיכות השירות ו/או לתמונות האמורות תופנה למותג הרלוונטי, והאחריות בגין כל טענה ו/או נזק ו/או הפרה ו/או עוולה מכל מין וסוג שהן לא תחול בשום אופן על דיסיטי בע”מ ו/או מנהלת המבצע.
הוראות כלליות
25 .תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לרבות חוקי המס, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
26 .התקנון ימצא לעיונם של לקוחות המבצע באתר האינטרנט, במשרדי דיסיטי בע”מ במתחם דיסיטי פארק ישראל.
27 .למידע נוסף בנגוע למבצע ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של דיסיטי דרך טופס צור קשר באתר האינטרנט של החברה, בימים א’- ה’ בין השעות 00:17-00:09