תקנון

תקנון המבצע

די סיטי בע”מ מודיעה בזאת על עריכת מבצע לחברי ארגון קרנות בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן:

 1. מבוא
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 • מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף הקמעונאות.
 1. תקופת המבצע
 • “תקופת המבצע” הינה החל מיום 28.5.23 ועד ליום 9.6.23 (כולל), ובהתאם למפורט בתקנון זה.
 1. מתכונת המבצע
 • חברי המועדון” לצורך מבצע זה הינם עמיתי קרנות, בעלי כרטיס אשראי MAX” קרנות” בלבד.
 • במהלך תקופת המבצע יקבלו חברי המועדון שיהיו נוכחים פיזית במתחם הדי סיטי במעלה אדומים, תיק ‘טרולי’ כמוצג בפרסום, או לחילופין מתנה אחרת בעלת ערך, אך לא בהכרח ערך דומה.
 • חלוקת המתנה תתבצע בתקופת המבצע בימי ההפנינג השנתי של ארגון המורים וקרנות במתחם הדיסיטי במעלה אדומים – בעמדת חלוקה.
 • רק בעלי התפקידים בעצמם במשטרת ישראל/ שב”ס/ גמלאי משטרה/ עובד קרנות/ מתנדב רשאים יהיו לקבל את המתנה וזאת בהצגת תעודת שוטר/ שב”ס/ גמלאי משטרה/ עובד קרנות/ מתנדב, בהצגת תעודת זהות על שמו ובהצגת כרטיס אשראי MAX” קרנות” על שמו בלבד.
 • בן הזוג של חבר המועדון רשאי יהיה לאסוף את המתנה במקום חבר המועדון וזאת בהצגת ייפוי כוח הכולל צילום תעודת שוטר/ שב”ס/ גמלאי משטרה/ עובד קרנות/ מתנדב, בהצגת תעודת זהות עם ספח בו רשום בן/בת הזוג ובהצגת כרטיס קרנות תואם של חבר המועדון בלבד.

 

 1. תנאי המבצע
 • המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מביניהם.
 • מוגבל ליחידה אחת בלבד עבור כל חבר מועדון.
 • הברקוד הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • בני זוג ששניהם חברי המועדון יקבלו טרולי אחד ומתנה נוספת אחרת, עד גמר המלאי.
 1. שונות
 • אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
 • תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות בנוגע למבצע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי די סיטי בע”מ או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.
 • למען הסר ספק יובהר כי די סיטי בע”מ או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובד ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.
 • ט.ל.ח.