תקנון פעילות “דיזיין סיטי – עוקב אינסטגרם”

1. הגדרות 

פייסבוק, אינסטגרם, Taboola, Outbrain ואתרים שונים ברחבי הדיזיין סיטי. “פלטפורמות ההשתתפות”

בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. “בני משפחה”

משתתף (כהגדרתו להלן), אשר עקב אחרי פרופיל אינסטגרם והשאיר עוקב קבע ונבחר בהגרלה מסה”כ העוקבים בדף. “זוכה” ו/או “זוכים”

כל משתתף אשר עומד בתנאים שלהלן, במצטבר; צירף פרטים אישיים כמבוקש; ענה על שאלת הפעילות; ביצוע עוקב בדף האינסטגרם של דיזיין סיטי; על המשתתף להיות ניתן לזיהוי באמצעות פרט מזהה אחר שיידרש להמציא לפי העניין ואשר מסר, ככל שנדרש לכך ע”י עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס, את הפרטים האישיים וכן, כל מי שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן.

“המשתתף” ו/או “המשתתפים”

משתתף בפעילות, אשר עורכת ההגרלה יצרה עמו קשר באמצעות הפרטים האישיים של המשתתף ואשר זכאי לזכות בפרס, והכל טרם הוכחת זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה. “המועמד לזכייה” ו/או “המועמדים לזכייה”

פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים (במידה ונדרשו) שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דיזיין סיטי ומעניקת הפרס. “הפרטים האישיים”

כהגדרתם בסעיף 6 להלן.

דיזיין סיטי בע”מ “הפרס/ים”

“מעניקת הפרס”

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. “לרבות”

החל מיום 10.12.20 ועד לפרק של 4 חודשים או כל מועד אחר אשר תבחר דיזיין סיטי לפי שיקול דעתה הבלעדי. “תקופת הפעילות”

2. פרשנות

2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.

2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.

2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.

3. כללי

3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר דיזיין סיטי. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של דיזיין סיטי ו/או מערכת האתר. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר דיזיין סיטי והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע.

3.2 המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי התקנון, והכל, כמפורט בתקנון זה.

3.3 בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות צירוף פרטיו ו/או משלוח מענה לשאלת הפעילות, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מהעלאת התמונה.

3.4 דיזיין סיטי ו/או מערכת האתר ו/או מעניקת הפרס שומרות על זכותן לפרסם את שמות המשתתפים ו/או פרטי הזוכים ו/או המענה ו/או המועמדים לזכייה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או בכל פלטפורמה אחרת, קיימת ו/או עתידית והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש כל משתתף לתנאים אלה.

4. תנאי ההשתתפות בפעילות

4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:

4.1.1 הינו בן 18 שנים ומעלה;

4.1.2 צירף את פרטיו האישיים כמבוקש;

4.1.3 ביצע את הפעילות המתבקשת ודרישות התקנון;

4.1.4 עמד בכל הוראות תקנון זה.

4.1.5 אישר את התקנון ע”י סימון בתיבת בסימון המתאימה בתקנון המופיע באתר ומשוייך לעמוד הפעילות.

4.2 המשתתף מתחייב שלא להעלות תשובות ו/או תכנים לפלטפורמות ההשתתפות ו/או להזין לפלטפורמות ההשתתפות, המכילים אחד או יותר מן התכנים הבאים:

• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

• כל החומר המהווה או עשוי להוות הפרה של זכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, זכויות מוסריות או כל זכות קניין רוחני אחרת.

• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו/אפוטרופסיו החוקיים, מראש ובכתב.

• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.

• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.

• כל חומר המהווה עידוד אלימות, אפליה, שנאה או גזענות.

• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.

• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

• כל חומר שקרי, מטעה או מסולף, או עשוי להוות התחזות לאדם אחר ו/או הולכת שולל משתתפים אחרים.

• כל חומר המהווה תעמולת בחירות ע”פ חוק;

המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את “דיזיין סיטי” ואת מעניקת הפרס בגין כל נזק שייגרם למי מהן כתוצאה מהפרה זאת.

4.3 המשתתף מצהיר ומתחייב כי המענה לשאלת הפעילות (“תשובה”/”מענה”) מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל”דיזיין סיטי” ו/או למערכת האתר לעשות שימוש בפרטיו האישיים ו/או במענה וכן לפרסמם באתר “דיזיין סיטי” ו/או בעמוד האינסטגרם ו/או באתר הפייסבוק ו/או בכל מדיה ופלטפורמה אחרת. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים בפלטפורמות הפעילות וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד “דיזיין סיטי” ו/או מערכת האתר.

4.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים ככל וישנם במענה לשאלת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא דיזיין סיטי כל הרשאה מכל צד ג’ אחר וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר, לרבות, בזכותו שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור. כן מצהיר ומתחייב המשתתף כי ידוע לו שסימני המסחר הקשורים בשאלת הפעילות הינן בבעלות מעניקת הפרס ו/או צד ג’ עמו היא קשורה וכי אין ולא תהיה לו כל זכות שהיא במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם תוצרים שיופקו מהפעילות נשוא תקנון זה

4.5 המשתתף מצהיר ומתחייב כי אין במענה ו/או בהצגתם כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.

4.6 למניעת ספק, מובהר, כי מתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לדיזיין סיטי, למערכת האתר, למעניקת הפרס, עמוד האינסטגרם ו/או אפליקציה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנענו.

4.7 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות העלאת פרטים אישיים, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם העלאת הפרטים האישיים ו/או הפעילות (להלן – “פרטי הפעילות”), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף ‎7.5 להלן).

5. עריכת הפעילות ותוצאותיה

5.1 דיזיין סיטי היא בעלת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בפעילות כהגדרתה בתקנון זה ופיזור אופי הפעילות בדרכים שונות ובאמצעים שונים,

5.2 בתום הפעילות ייבחרו 10 זוגות אשר ענו על דרישות התחרות ביצוע עוקב.

5.3 דיזיין סיטי תיצור קשר בתום הפעילות באמצעות הודעה אישית באינסטגרם. למען הסר ספק, דיזיין סיטי יכולה לשנות את תנאי ההגרלה, . למען הסר ספק, המועמד לזכייה יוכרז ככזה אך ורק לאחר אישור פרטיו ואימותם על ידי מערכת האתר.

5.4 המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הפרסים המוענקים הינו מוגבל וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לפרס. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס בקשר לכך.

5.5 לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותם של המועמדים לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.

5.6 שמות המועמדים לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי דיזיין סיטי ו/או ההפקה אשר תהא רשאית לפרסם את שמם של המועמדים לזכייה בטלוויזיה, באתר ו/או באתר הפייסבוק \ אינסטגרם של דיזיין סיטי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. מערכת אתר הפייסבוק של ההגרלה ו/או דיזיין סיטי ו/או ההפקה ייצרו קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות האינסטגרם, עד חודשיים ממועד סיום הפעילות, המודיע לו על זכייתו בפרס. המשתתפים מודעים ומסכימים לכך כי הפרטים אשר ימולאו על ידי המשתתף יהוו הפרטים הרלוונטיים וכי ככל ולא יהא מענה על ידו כאמור בתקנון זה, לא תהא כל מחויבות מצדה של דיזיין סיטי ו/או מי מטעמה לעשות כל נסיון ליצור קשר שלא על פי פרטים אלו. “דיזיין סיטי” אינה מתחייבת, כי מועד אישור הזכייה יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמד לזכייה.

5.7 במידה ומועמד לזכייה לא יאותר ו/או לא ייצור קשר ו/או לא ישיב למאמצי דיזיין סיטי ליצירת קשר עימו וזאת תוך שבועיים מעת שליחת המייל על ידי “דיזיין סיטי” ו/או נסיונות יצירת הקשר עמו, יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – “המועמד הפסול”), דיזיין סיטי תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף אחר ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה עם האמור (להלן – “המועמד החלופי לזכייה”).

5.8 להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.

5.9 דיזיין סיטי תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה ליצירת קשר (להלן – “זוכה פסול”). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מדיזיין סיטי ו/או ממעניקת הפרס.

5.10 במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף 6.8 להלן.

5.11 דיזיין סיטי ו/או מערכת האתר ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן תהיינה רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. דיזיין סיטי תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).

6. הפרס/ים

6.1 בתום הפעילות ייבחר זוכה אחד, אשר יהיה זכאי לקבלת פרס: טיסה זוגית לדובאי ואירוח זוגי במלון:

• טיסה ישירה בחברת תעופה ע”פ בחירת מעניקת הפרס ובאחריותה + 3 לילות במלון 5 כוכבים -, במועדים ע”פ בחירת מעניקת הפרס, כולל ארוחת בוקר.

• לא כולל העברות, ביטוח נסיעות לחו”ל, מיסים, מיסי נמל והיטלים.

• ניתן לממש תוך 3 חודשים מרגע הזכייה

• הפרס אינו ניתן להחלפה/העברה לצד שלישי והנו אישי.

• קבלת הפרס, תיחשב למילוי כל התחייבויותיה של דיזיין סיטי ומעניקת הפרס ולזוכה לא תהיה זכות לטענה עתידית.

• הטיסה והשהות בדובאי (לרבות של בן/בת הזוג המצטרפים) הינם באחריות הזוכה ובן/הזוג בלבד ולדיזיין סיטי ולמעניקת הפרס לא תהיה כל אחריות ו/או חבות בגין הטיסה, השהייה ותוצאותיה.

• הפרס מותנה בחתימה על כתב קבלת הפרס, ככל שיישלח לזוכה לחתימתו.

• הפרס מותנה בביצוע “עוקב” של המשתתף בפעילות בעמוד האינסטגרם הרשמי של דיזיין סיטי: https://www.instagram.com/design_city_official/

• על הזוכה לבצע את ההזמנה תוך 10 ימים ממועד הודעת הזכיה על הפרס. במידה ולא ניתן יהיה לממש את הפרס הזוכה יהא רשאי לבחור חבילת טיסה + מלון אחרת עד לשווי של __3000_ ₪ בתיאום מראש מול חברת התעופהבהתאם להנחיית מעניקת הפרס.

• הפרס ימומש בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובהתאם למגבלות הקורונה בארץ היעד ובישראל.

• שינוי/דחיית תאריך הטיסה והמלון יעשה באישור חברת התעופה ועל חשבונו של הזוכה.

6.2 יובהר כי הפרס נתון לשיקול דעתה הבלעדי של דיזיין סיטי ו/או ההפקה והן רשאיות לשנותו בכל עת ולמשתתפים, לרבות הזוכים, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

6.3 “דיזיין סיטי” ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל עלות נוספת, לרבות עלות הוצאות נלוות ו/או משלוח ו/או וכל הוצאה אחרת ו/או נוספת שאינה כלולה בשווי שובר המתנה, בהתאם לתנאים המפורטים לעיל ולהלן.

6.4 יובהר כי, ייתכן והפרס ואופן מימושו יהיו כפופים למגבלות נוספות, כפי שיפורטו באתר ו/או דף הפעילות ו/או בכל דרך אחרת שתבחר דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס. לא תעמוד לכל משתתף ו/או לזוכה ו/או למקבל הפרס כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן, לרבות בגין מימוש הפרס או אי מימושו לפי העניין ובהתאם לסוג הפרס, התאמתו לצרכי הזוכה, ערכו ולרבות בשל כל שינוי בו מכל סוג שהוא. מובהר בזאת כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה.

6.5 יובהר כי הפרסים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של דיזיין סיטי ו/או ההפקה ו/או מעניקת הפרס והן רשאיות לשנותו בכל עת ולמשתתפים, לרבות הזוכים, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. מעניקת הפרס רשאית לשנות ו/או להחליף את אופן מימוש הפרס, זהות הפרס, כולו או חלקו ו/או כמותו בכל פרס חלופי שווה ערך וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי בכל עת, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או אפשרות ערעור בעניין זה.

6.6 מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן.

6.7 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, להמחות, להסב, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרס/ים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.

6.8 הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים.

6.9 “דיזיין סיטי” לא תהא אחראית בגין אילו מן הפרסים ובגין כל נזק, מכל סוג שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל אחד מהפרסים ו/או עם מימושם, לרבות נזקים בשל ביטול, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי דיזיין סיטי בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם איזה מהפרסים ו/או עם מימושם. דיזיין סיטי תהא רשאית להחליף כל אחד מהפרסים בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.10 האחריות בגין כל אחד מהפרסים ובגין כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל ביטול, ו’או שינוי הינה על מעניקת הפרס. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי דיזיין סיטי בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם אילו מהפרסים ו/או עם מימושם.

6.11 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, דיזיין סיטי תהא רשאית שלא למסור אילו מהפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של דיזיין סיטי, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

6.12 למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא דיזיין סיטי רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם ו/או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש ו/א הגיע לקחת את הפרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על הפרסים, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס בגין פעולותיה של דיזיין סיטי כאמור.

7. שונות

7.1 כל משתתף, אשר מעלה/שולח את תשובתו בהתאם לקבוע בהסכם זה (באם היא מלל, תמונה, סרטון וכד’) מעביר בזאת לדיזיין סיטי את מלוא הזכויות בתשובתו ומבלי לגרוע מכך, אף מביע הסכמתו כי דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן רשאים לעשות בהצעה (כולל בסרטון/תמונה/מלל) כל שימוש בכל מדיה ופלטפורמה ללא הגבלת זמן ומקום, לרבות שימושים מסחריים ולרבות עריכת התשובה ושינויים (כולל בסרטון/תמונה/מלל). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייתכן כי גם אם ההצעה אינה זוכה בפרס כלשהו, היא תפורסם ו/או ייעשה בה כל שימוש ע”פ שיקול דעת דיזיין סיטי/מעניקת הפרס בכל מדיה, פלטפורמה וללא הגבלת זמן ומקום.

7.2 באם מדובר בתמונה/סרטון: מצהיר המשתתף כי קיבל את כל ההסכמות והאישורים המתאימים מכל המצולמים (באם התשובה מצולמת) וכי הוא צילם את ההצעה בעצמו והוא בעל מלוא הזכויות בהצעה ומעניק את מלוא ההרשאות הנדרשות ע”פ תקנון זה לדיזיין סיטי ו/או למעניקת הפרס.

7.3 דיזיין סיטי או מי מטעמה תהא האחראית לפרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות ומשלוח הודעות הזכייה כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל מערכת האתר בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות.

7.4 דיזיין סיטי תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.

7.5 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏7.4 לעיל, דיזיין סיטי תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך משלוח הודעות התוכן ו/או בקביעת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).

7.6 תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי דיזיין סיטי ו/או מערכת האתר של התכנית והכרעות דיזיין סיטי של התכנית בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.

7.7 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי דיזיין סיטי ומעניקת הפרס ובני משפחותיהם.

7.8 דיזיין סיטי שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרסים המחולקים במסגרת הפעילות (כולם או חלקם), לרבות את מספר הפרסים שיחולקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים בדיזיין סיטי ו/או מערכת האתר ו/או מכל סיבה אחרת.

7.9 כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 7.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס. דיזיין סיטי תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר ו/או באתר הפייסבוק ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.

7.10 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס לא תהא אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים.

7.11 המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של דיזיין סיטי האינטרנט, על כל מרכיביה. דיזיין סיטי לא תהא אחראית לתקינות דיזיין סיטי האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור דיזיין סיטי תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.

7.12 על אף מאמצי דיזיין סיטי, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט דיזיין סיטי, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.

7.13 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים בדיזיין סיטי ו/או במעניקת הפרס, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס, ו/או מי מטעמן.

7.14 האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס לא תישא בכל אחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש ו/או אי קבלת הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.

7.15 עורכת הפעילות ו/או דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.

7.16 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים בלבד ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית.

7.17 דיזיין סיטי ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של דיזיין סיטי ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים.

7.18 דיזיין סיטי ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע”י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת.

7.19 למען הסר ספק, אין באמור בסעיף 7.15 ו – 7.16 לעיל, בכדי לגרוע מתקנון אתר “דיזיין סיטי” ו/או מדיניות הפרטיות כפי שמפורסמת באתר “דיזיין סיטי”, ובהסכמת המשתתף להשתתף בפעילות זו הוא מסכים לתנאי אתר “דיזיין סיטי” ולמדיניות הפרטיות בו.

7.20 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את דיזיין סיטי ו/או מעניקת הפרס, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.

7.21 למען הסר ספק, אין בתקנון זה ו/או בתנאיו בו בכדי לגרוע מהקבוע ממדיניות הפרטיות כפי שמפורסמת באתר ו/או בתקנון האתר.

7.22 הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסויימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.